پرتره در نگاه معاصر

پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر- امیرعلی قاسمی
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر- مجتبا طباطبایی
پرتره در نگاه معاصر- معصومه مظفری
پرتره در نگاه معاصر- اردشیر محصص
پرتره در نگاه معاصر- منوچهر معتبر
پرتره در نگاه معاصر- ابراهیم فرجی
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر- سیما شاهمرادی
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر- امیرعلی قاسمی
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر- ابراهیم فرجی
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر- آهو حامدی
پرتره در نگاه معاصر- حسینعلی ذابحی
پرتره در نگاه معاصر- محمد مساوات
پرتره در نگاه معاصر- محمد علی بنی اسدی
پرتره در نگاه معاصر- کیومرث کیاست
پرتره در نگاه معاصر
پرتره در نگاه معاصر- وحید چمانی

پرتره در نگاه معاصر

پرتره در نگاه معاصر

پرتره در هنر ایران سابقه ای دیرین دارد و چهره نگاری های به جای مانده از شخصیت های سیاسی و تاریخی از دوران قاجار حاکی از این قضیه است. در دوره مدرن پرتره سازی در کنار طبیعت بی جان از اولین سوژه هایی بود که از ابتدا بسیار مورد توجه هنرمندان ایرانی قرار گرفت.

سیر تحول پرتره نگاری مدرن از تمرکز بر شخصیت اجتماعی مدل ها و پرداختن به خصلت درونی پرتره ها تا رسیدن به علاقه هنرمندان در به جای گذاشتن « یادوآره ها، علامت رمزی» از مدل های خود و یا خط خطی کردن ها و تاش قلم های مشوّش قابل بررسی است. در دوره معاصر نیز همین علاقه و گرایش انگیزه پرتره سازی را در هنرمندان با تجربه در مدیا های جدید همچون عکسهای دیجیتال و حتی ویدئوآرت های امروزی پیش برده است.

ف.ژاله

Skills

  • نقاشی
1