1402

1402 , شهرزاد ولی زاده

سنتز

هنرمند: شهرزاد ولی زاده
11 اسفند تا 18 اسفند 1402

1402 , فاطمه ژاله

سرزمین تروماهای پلاستیکی

هنرمند: فاطمه ژاله
13 بهمن تا 27 بهمن 1402

1402 , عاطفه محمد پور

سایه ی فراموشی

هنرمند: عاطفه محمدپور
22 دی تا 6 بهمن 1402

1402 , شیرین آزادی

دو نقطه میان هیچ

هنرمند: شیرین آزادی
1 دی تا 15 دی 1402

1402 , سودابه وطن پرست

لویاتان

هنرمند: سودابه وطن پرست
17 آذر تا 27 آذر 1402

1402 , مهناز وزیری

پیوستگی

هنرمند: مهناز وزیری
3 آذر تا 13 آذر 1402

1402 , فینا عبدی

ایگو

هنرمند: فینا عبدی
5 آبان تا 15 آبان 1402

1402 , الناز عصری

سنگ، کاغذ، قیچی

هنرمند: الناز عصری
21 مهر تا 1 آبان 1402

1402 , مولود عکاف زاده

کلافِ خیال

هنرمند: مولود عکاف زاده
7 مهر تا 17 مهر 1402

1402 , زهرا حبیبی

سوگواره

هنرمند: زهرا حبیبی
3 شهریور تا 10 شهریور 1402

1402 , علی شریفی

دیوانه بازی

هنرمند: علی شریفی
13 مرداد تا 20 مرداد 1402

1402 , آزاده میرزایی

گُسست

هنرمند: آزاده میرزایی
23 تیر تا 2 مرداد 1402

1402 , هما توکلی

غیرِ ممکن

هنرمند: هما توکلی
26 خرداد تا 5 تیر 1402

1402 , رود جاری

رودِ جاری

گروهیِ هنرمندان
15 اردیبهشت تا 8 خرداد 1402