1401

1401 , صفا امیرمقدم

سفرِ پیدایش

هنرمند: صفا امیرمقدم
18 شهریور تا 28 شهریور 1401

1401 , وحیده قنبری

کالبُد

هنرمند: وحیده قنبری
4 شهریور تا 14 شهریور 1401

1401 , مهشاد صفوی

دنیای موازی

هنرمند: مهشاد صفوی
21 مرداد تا 31 مرداد 1401

1401 , لیلا گازُر

دروپ

هنرمند: لیلا گازُر
7 مرداد تا 18 مرداد 1401

1401

انتزاع هندسی در نگاهِ معاصر

گروهیِ هنرمندان
20 تا 31 خرداد 1401

1401 , امیرحسین عالی

زنان با چشمان بسته

هنرمند: امیرحسین عالی
16 اردیبهشت تا 26 اردیبهشت 1401

1401 , مینا دیده بان

خواستن و خاستن

هنرمند: مینا دیده بان
26 فروردین تا 5 اردیبهشت 1401