1400

1400

طبیعت در نگاهِ معاصر

گروهیِ هنرمندان
6 تا 16 اسفند 1400

1400 , فاران پیرجمالی

همشکلیِ تحمل ناپذیرِ هستی

هنرمند: فاران پیرجمالی
22 بهمن تا 2 اسفند 1400

1400 , نیکا کاشانی

ورژن اینستاگرام

هنرمند: نیکا کاشانی
8 تا 18 بهمن 1400

1400 , عاطفه محمد پور

مَن رؤیا را زیسته ام

هنرمند: عاطفه محمدپور
10 تا 20 دی 1400

1400 , ساناز آبایی

مَن

هنرمند: ساناز آبایی
26 آذر تا 6 دی 1400

1400 , شیرین آزادی

نهادِ زیستن

هنرمند: شیرین آزادی
12 تا 22 آذر 1400

1400 , مولود عکاف زاده

بَزَک

هنرمند: مولود عکاف زاده
28 آبان تا 8 آذر 1400

1400

پرتره در نگاه معاصر

گروهیِ هنرمندان
30 مهر تا 10 آبان 1400