1397

1397

پاسپورت

گروه هنرمندان
26 بهمن تا 7 اسفند 1397

1397

افسون کودکانه رنگ

هنرجویان افسون لاشایی
16 آذر تا 23 آذر 1397

1397 , فرشاد شهرت

جان جهان

هنرمند: فرشاد شهرت
25 آبان تا 9 آذر 1397

1397 , الیویر هیوت و مارگاریت نئودروف

سرچشمه

هنرمندان: الیور هیوت و مارگریت نونندورف
27 مهر تا 15 آبان 1397

1397 , امیرحسین امیرجلالی

فراسو

هنرمند: امیرحسین امیرجلالی
13 مهر تا 24 مهر 1397

1397 , سابو ریکا

فراتر از درون

هنرمند: سابو ریکا
26 مرداد تا 16 شهریور 1397

1397

جستار

کیوریتور: حمید زارع
1 تیر تا 11 تیر 1397

1397 , حسام صفایی فرد

۲۸۸۵ روز

هنرمند: حسام صفایی فرد
7 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت 1397