فاران پیرجمالی

1400 , فاران پیرجمالی

همشکلیِ تحمل ناپذیرِ هستی

هنرمند: فاران پیرجمالی
22 بهمن تا 2 اسفند 1400