عاطفه محمد پور

1402 , عاطفه محمد پور

سایه ی فراموشی

هنرمند: عاطفه محمدپور
22 دی تا 6 بهمن 1402

1400 , عاطفه محمد پور

مَن رؤیا را زیسته ام

هنرمند: عاطفه محمدپور
10 تا 20 دی 1400

1396 , عاطفه محمد پور

عنصر پنجم

هنرمندان: رها شرفی و عاطفه محمدپور
22 دی تا 2 بهمن 1396