کلافِ خیال

5-mixed media on paper-40.30cm- 2023 copy
6-mixed media on paper-33.43cm- 2023 copy
1-mixed media on paper40.30cm- 2023 copy
2-mixed media on paper-40.30cm- 2023 copy
3-mixed media on paper-30.40cm- 2023 copy
4-mixed media on paper-28.38cm- 2023 copy
7-mixed media on canvas-43x32cm- 2023 copy
9-mixed media on canvas-32.44cm- 2023 copy
10-mixed media on canvas-43.32.cm- 2023 copy
11-mixed media on canvas-100.70cm- 2023 copy
12-mixed media on canvas-100.70cm- 2023 copy
13-mixed media on canvas-100x100cm- 2023 copy
14-mixed media on canvas-100.120cm- 2023 copy
15-mixed media on canvas-150.100cm- 2023 copy
16-mixed media on canvas-100.120cm- 2023 copy
17-mixed media on canvas-150.100cm- 2023 copy
18-mixed media on canvas-44.34cm- 2023 copy
19-mixed media on canvas-42.32cm- 2023 copy
20-mixed media on paper-28.38cm- 2023 copy
21-mixed media on paper-28.38cm- 2023 copy
22-mixed media on paper-38.28cm- 2023 copy
23-mixed media on paper-44.34cm- 2023

کلاف خیال

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: مولود عکاف زاده

از درونمان بذری بیرون آوردیم و با سِحر خیالمان آن را بافتیم. با دستانمان آن را پروراندیم تا در میان تاریکی، روشنی بخش سینه هایمان شود. ما  درکنار هم

متخصصین دوام آوردن شدیم.

 

 

 

 

Skills

  • نقاشی
5