پیوستگی

1-acrylic on canvas-26.56cm-2022
2-acrylic on canvas-26.56cm-2022
3-acrylic on canvas-41.138 cm-2023
4-acrylic on canvas-100.70cm-2023
5-acrylic on canvas-46,2.64cm-2023
6-acrylic on canvas-86.107cm-2022
7-acrylic on canvas-74.54cm-2023
9-acrylic on canvas-136.97cm-2020
10-acrylic on canvas-88.138cm-2020
11-acrylic on canvas-140.140cm-2023
12-acrylic on canvas-92.68cm-2018.jpg
orang1-rapid & ink on cardboard-10.10cm-2022
orang2-rapid & ink on cardboard-10.10cm-2022
orang3-rapid & ink on cardboard-10.10cm-2022
orang4-rapid & ink on cardboard-10.10cm-2022
orang5-rapid & ink on cardboard-10.10cm-2022
orang6-acrylic on canvas-20.20cm-2023.
orang7-acrylic on canvas-20.20cm-2023
orang8-acrylic on canvas-20.20cm-2023.
orang9-acrylic on canvas-20.20cm-2023
orang10-acrylic on canvas-20.20cm-2023
orang11-acrylic on canvas-20.20cm-2023
orang12-acrylic on canvas-20.20cm-2023.
orang13-acrylic on canvas-20.20cm-2023.
8-acrylic on canvas-86.123cm-2023

پیوستگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: مهناز وزیری

پیوستگی بین انسان و هستی به اندازه ای دارای اهمیت است که شاید بعد از مهمترین چالش بشر که در مورد کیستی اوست، منجر شده تا نظریه پردازی های بسیاری در شاخه های گوناگون ادبیات، هنر، فلسفه و عرفان صورت پذیرد.

آیا انسان جدای از جهان هستی است، یا جزئی از آن؟

بدیهی است که کالبد فیزیک انسان بعد از مرگ با طبیعت یکپارچه خواهد شد. و نیز بر اساس علم متافیزیک، کالبد روان انسان و عملکرد او در زمان حیاتش، جدای از هستی و طبیعت نیست و بر آن تاثیر گذار است. از آنجایی که جهان هستی همچون آیینه ای عمل می کند، معضلاتی که بشر امروز شاهد آن است نتیجه عملکرد خود اوست.

در مجموعه ی پیش رو سعی شده است از منظری دیگر این پیوستگی به تصویر کشیده شود. شاید برای دست یابی به جهانی زیباتر و زندگی بهتر نیازمند نگاهی نو به ارتباط بین انسان و هستی باشیم.

 

 

 

 

 

Skills

  • نقاشی
5