وضعیت

f32-1
f32-2
f32-3
f32-4
f32-5
f32-6
f32-7
f32-8
f32-9
f32-10
f32-11

نمایشگاه انفرادی چیدمان

هنرمند: هیاس

چه چيزي را مي خواهي ببيني؟ شيشه را يا ماوراي آن را؟ آيا مات بودن يا نوراني شدن، مانع درك است يا عامل آن؟ فُرم شيشه را هنرمند با دستانش مي سازد يا تو با ادراكت؟ آيا او درست مي سازد يا تو درست مي سازي؟ معنا درون اثر است يا در ذهن تو؟ آيا درست مي بيني؟ آيا درست مي فهمي؟ اينجا آمده اي كه معنايي بيابي؟ يا معنايي بسازي؟ از من يا آثارم طلب معنا مي كني؟ آيا من بايد به تو معنا بدهم يا تو به من؟ من و اثرم نسبت به هم همبسته ايم.
رابطه ی تو با ما چيست؟ يا شايد ما را جدا از هم مي بيني و نسبت به آثار من احساس نزديكي بيشتري مي كني تا به خودم؟ آيا مرا بهتر از آثارم مي فهمي يا برعكس؟
شيشه بهترين ماده است براي ايجاد احساس تعليق . هست، اما گویی که نيست !
جايگاهي ميانة هستي و نيستي ، شفافيت بي انتهاييست كه با رنگ يا نور، متناهي ميشود .
دايرة معنايي و دلالتش محدود ميشود و امكان خوانشش نيز به همين مقدار - به پندار ما -
موثق تر و محكم تر .

( هیــــاس )

 

 

 

Skills

  • چیدمان
1