نهادِ زیستن

oil on canvas130.135-2020
oil on canvas 100.120-2020
oil on canvas 130.135--2020
mix media on canvas 120.120-2020
mix media on canvas 130.135--2020
mix media on canvas150.150-2020
mix media on cardboard 50..70-2020
mix media on cardboard50.70..2020
mix media on cardboard50.70-2020
mix media on cardboard50.70-2020-
mix media on cardboard50.70-2020--
mix media on cardboard50.70--2020
mix media on cardboard50.70---2020
نهاد زیستن- institutions of existence
نهاد زیستن-Institutions of Existence
نهاد زیستن-Institutions of Existence
نهاد زیستن-Institutions of Existence
نهاد زیستن-Institutions of Existence

نهادِ زیستن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: شیرین آزادی

حاصل جستجویی خیال انگیز در میانه ی مخروبه های به جای مانده از فضایی بی مکان و طبیعتی دور افتاده از طراوت خویش، خط هاییست عریان و برخوردشان با سطحی سرد و تاریک. سکوتیست مطلق و رمزآلود. چالشیست برای تعبیر تضاد نهفته در دل این فضای مه آلود.
زمزمه هایی که یادآورحیاتیست انکار ناپذیراما بی رمق گوشم را نوازش می دهد. تسلیم خط و سطح می شوم، فارغ از هرگونه پیش داوری خود را در ناکجا آبادی وهم آلود گم می کنم. سکوت پس زمینه پناهی می شود برایم تا با گذر از لایه های درونی و بیرونی، خود را به وسعت بی کران این ویرانه ها بسپارم.

Skills

  • نقاشی
2