نابجایی

f22-1
f22-2
f22-3
f22-4
f22-5
f22-6
f22-7
f22-8
f22-9
f22-10
f22-11
f22-12
f22-13
f22-14
f22-15
f22-16
f22-17
f22-18
f22-19
f22-20
f22-21
f22-22
f22-23
f22-24
f22-25
f22-26
f22-27
f22-28
f22-29
f22-30
f22-31
f22-32

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: سحر علیزاده

سایه‌ها همواره تصویری دو بعدی وتقریبا تک رنگ از پدیده‌های سه بعدی جها ن رنگارنگ ما هستند.
همین امر محور اصلی آثار سحر علیزاده است؛ سایه‌ها، تصاویر تخت حاصل ازتاثیر نور بر افراد و اشیا در راستای روایتی پاره پاره از جهانی که درآن زندگی می‌کنیم.
تاکید برتخت ‌نمایی دراین آثارهم‌ سو با واقعیت مادی نقاشی است؛ تصویری ازجهان خاکستری سایه‌ها.

(زروان روحبخشان)

از گوشه ديوارحياط آغازشد؛ جزئيات شاخه ها و برگ ها و بيش از آنها سايه ها شان.
ازسايه به سايه ها، سايه هايي نابجا ،پراكنده و مشوش تا حضور نا بجـــاي هركدام ازما.

(سحر علیزاده)

 

 

 

Skills

  • نقاشی
0