مَن

me2
me3
me1
me4
me5
me6
me13
me12
me11
me10
me9
me8
me7
me14
IMG_2039
IMG_2126
IMG_2020
IMG_2021
IMG_2023
IMG_2026

مَن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: ساناز آبایی

هر نقش که دیدی         جنسش ز لامکان است

 

گر نقش رفت غم نیست        اصلش چو جاودان است

مولانا

*من* واژه ی بلاتغییریست که به هیچ چیز جز خودش اشاره ندارد. هستنده ای که حضوری همه جایی دارد.

به راستی بدون واژه ی *من* چه چیزی را تجربه خواهیم کرد؟

Skills

  • نقاشی
2