مَن رؤیا را زیسته ام

100*150
100*150
120*120
120*120
120*120
100*100
160*120
15*15
15*15
80*120
30*30
15*15
مَن رؤیا را زیسته ام
مَن رؤیا را زیسته ام
مَن رؤیا را زیسته ام
مَن رؤیا را زیسته ام
مَن رؤیا را زیسته ام
مَن رؤیا را زیسته ام

مَن رؤیا را زیسته ام

 

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: عاطفه محمدپور

آینه پیوسته در هنر و معماری ایران نمادی از روشنایی، پاکی و صداقت بوده است و آینه کاری ریشه در سنت های کهن ایرانی دارد. ترکیب فضای آبستره سیاه و سفید نقاشی ها با آینه فضایی رویا گونه را برایم تداعی می کند. گویی رویا برایم دریچه ای است که از درون آن تجربه های زیسته ی تلخ و شیرین خود را در این دوره از روزگار  بازبینی و لبه های تیز و برنده ی آنرا کمی نرم تر کنم. آینه ها هر آنچه بر ما گذشته را با صداقت تمام بازگو می کنند، دوباره به آینه نگاه کن...

 

 

 

 

 

Skills

  • نقاشی
2