بَزَک

Bazak (9),38x28cm, 2020
Bazak (6),50x47cm, 2019
Bazak (8),38x28cm, 2020
Bazak (22),30x40cm, 2020
Bazak (20),30x40cm, 2020
Bazak (15),38x28cm, 2020
Bazak (14),38x28cm, 2020
Bazak (2),50x70cm, 2021
Bazak (1),50x70cm, 2021
IMG_9003
IMG_9012
IMG_9016
IMG_9036
IMG_9037
IMG_9069
IMG_9043
IMG_9066

بَزَک

مجموعه بزک

با کوک ‌زدن‌های پی در پی، رهایی را در سکون جستجو می‌کنم و زیبایی مصنوع را به اجبار گل‌های قالی وصله می‌زنم. گاه گل‌های کوکی با امید از میان روزمرگی بیرون می‌زنند و گاه در میانه‌‌ی راه قطع می‌شوند. با پیوستن به مکان و ابزارهای زیسته‌ام خودم را جستجو می‌کنم. می‌پوشانم آنچه پوشاندنی است.

 

 

 

Skills

  • نقاشی
1