لویاتان

1. Digital Photography Print on Fine Art paper-40.40cm-2019
2. Digital Photography Print on Fine Art paper-40.40cm-2019
3. Digital Photography Print on Fine Art paper-40.40cm-2019
4. Digital Photography Print on Fine Art paper-40.40cm-2019
5.Digital Photography Print on Fine Art paper-40.40cm-2019
6.Digital Photography Print on Fine Art paper-40.40cm-2019
7.Digital Photography Print on Fine Art paper-65.160cm-2019
8. Digital Photography Print on Fine Art paper-45.65cm-2019
9. Digital Photography Print on Fine Art paper-45.65cm-2019
11. Digital Photography Print on Fine Art paper-45.60cm-2019
12. Digital Photography Print on Fine Art paper-45.60cm-2019
14. Digital Photography Print on Fine Art paper-70.50cm-2019
15. Digital Photography Print on Fine Art paper-70.50cm-2019
16. Digital Photography Print on Fine Art paper-25.35cm-2019
17. Digital Photography Print on Fine Art paper-80.120cm-2019
18. Digital Photography Print on Fine Art paper-50.70cm-2019
19. Digital Photography Print on Fine Art paper-30.40cm-2019

لویاتان

نمایشگاه انفرادی عکس

هنرمند: سودابه وطن پرست

انسانِ زاده شده در آرکادیا، سرشار از انتظارِ سعادت و لذّت پا به این جهان می‌گذارد، در امتدادِ زندگی خویش، برای صیانت از بقای خود و اطرافیانش و برآوردنِ آن انتظارِ لجام گسیخته متحمل رنج‌های بسیاری می‌شود.

او در یک جنگ دو جانبه خود را در آوردگاه ‌های ناخوشایند و نا‌عادلانه می‌یابد، همزمان که در تقابل با سرنوشت و نزاع تن علیه تن برای حفظ بقاء تقلا می‌کند، در آن گُم‌ خانه‌ی تاریک و پیچ در پیچ، رویاروی آن هیولای بی‌شکل و ناشناخته نیز قرار دارد.

لویاتان همواره در اطراف‌مان است، با آنکه ما ممکن است این حقیقت را نادیده بگیریم، یا از آن رو برگردانیم اما همواره او بخش ناقصی از خود ماست که باید آن را ترمیم کنیم.

تضادها، استرس ‌ها، ترس ‌ها، اضطراب ‌ها، اندوه و احساسات، بدل به لویاتان ‌هایی شده‌اند که تسلط بر آن‌ها بزرگترین نبردی است که انسان می‌تواند تجربه کند.

 

 

 

 

Skills

  • نقاشی
5