لانه ی خرگوش

1-mix media on cardboard-66.46 cm-2022.jpg
2.mix media on cardboard-60.45 cm-2022.jpg
3.mix media on cardboard-54.39 cm-2022.jpg
4-mix media on cardboard-63.44 cm-2022.jpg
5-mix media on cardboard-65.44 cm-2022.jpg
6-mix media on cardboard-60.43 cm-2022.jpg
7-mix media on cardboard-65.45 cm-2022.jpg
8-mix media on canvas-62.32 cm-2022.jpg
9-mix media on cardboard-58.30 cm-2022.jpg
11-mix media on cardboard-50.20 cm-2022.jpg
12-mix media on canvas-20.33 cm-2022.jpg
13-mix media on cardboard-58.30 cm-2022.jpg
14-mix media on cardboard-52.48 cm-2022.jpg
15-mix media on cardboard-53.32 cm-2022.jpg
16- mix media on canvas-24.9 cm-2022.jpg
17-mix media on cardboard-15.15 cm-2022.jpg
18-mix media on convas-150.150 cm-2022.jpg
19-mix media on canvas-120.100 cm-2024.jpg
20-mix media on canvas-120.100 cm-2024.jpg
21-mix media on canvas-60.30 cm-2022.jpg
10-mix media on canvas-40.18 cm-2022.jpg

لانه ی خرگوش

 

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: پریسا امان الهی

حفاری یک روش فرار و دفاع است و در عین حال عملی بی علت و بی فکر نیست.

فرار مسیری است که یک موجود زنده برای ادامه­ی زیست خود بر می­ گزیند. گاه این حفره­ ی فرار سیاه،

بی­ حاصل، تاریک و مهلک است و زمانی هم سفید، روشن و امیدبخش.

 

 

 

Skills

  • نقاشی
5