فراتر از درون

f14-1
f14-2
f14-3
f14-4
f14-5
f14-6
f14-7
f14-8
f14-9
f14-10
f14-11
f14-12
f14-13
f14-14
f14-15
f14-16
f14-17
f14-18
f14-19
f14-20
f14-21
f14-22
f14-23

نمایشگاه انفرادی چیدمان

هنرمند: سابو ریکا

قرار گرفتن در میان دیوارهای گالری، در فضای داخلی، گاهی با بودن در دنیای بیرون متفاوت است.
زمانی که ما در فضای داخلی هستیم به نوعی در ناحیه‌ای حفاظت شده قرار داریم، جایی که می‌توانیم داستان‌های زندگی را نشان دهیم، داستان‌هایی در مورد دنیای بیرون، طبیعت، موقعیت سیاسی، جو کلی و حتی در مورد نسبت مردم با زندگی روزمره.
این روش نشان دادن چیزها نوعی حس نزدیکی با چیزهایی ایجاد می‌کند که از دنیای بیرون می‌آيند.
وقتی ما چیزی را از محیط معمول خودش جدا می‌کنیم و به فضای ایزوله و استریل می‌آوریم یک نوع تضاد ایجاد می‌شود. با تمرکز بر این موضوع، ما می‌توانیم از یک سوژه حقیقی که آن را به کار گرفته‌ایم، معنی جدیدی بسازیم. چیزها از بیرون به درون می‌آیند و در درون فراتر از یک فرم قابل فهم می‌شوند.

( سابو ریکا )

 

 

 

Skills

  • چیدمان
1