غیرِ ممکن

0013-(50-11-9)
0012-(60-22-16)(57-22-10)(46-21-10)(40-30-10)
0011-(64-18-12)(62-25-17)
0010-(95-23-16)
009-(90-33-16)
008-(110-65-30)
007-(75-40-40)
006-(75-40-30)
005-(70-75-55)
004-(80-30-25)
003-(102-40-35)
002-(133-72-30)
001-(140-55-50)
0014-(43-13-13)
0015-(42-15-10)
0016-(44-12-11)
0017-(39-22-16)
0018-(43-10-8)
0019-(24-3425)
0020-(24-15-8)
0021-(59-25-16)(47-20-17)
0022-(40-20-17)
0024(83-45-13)
0025-(55-35-13)
0026-(58-25-13)
0027-(65-22-13)
0028(26-13-9)
0029(28-15-13)
0030(60-40-30)

غیرِ ممکن

نمایشگاه انفرادی مجسمه

هنرمند: هما توکلی

مجموعه حاضر بیانی نمادین از تقلای گذر است. گذر از ناممکن ها به ممکن حال این اشتیاق درونی باشد یا برونی، فردی باشد یا اجتماعی، نتیجه یکی است.

اتفاق زمانی محقق می گردد که به تمامی مهیایش باشیم. و چه بسا آن زمان از رگ گردن به ما نزدیک تر است.

Skills

  • نقاشی
4