عنصر پنجم

f9-1
f9-2
f9-3
f9-4
f9-5
f9-6
f9-7
f9-8
f9-9
f9-10
f9-11
f9-12
f9-13
f9-14
f9-15
f9-16

نمایشگاه نقاشی دوئت

هنرمندان: رها شرفی و عاطفه محمدپور

خیلی از عقاید باستانی برین باورند که زمین از چهار عنصر اصلی شکل گرفته است آب، هوا، آتش و خاک. هریک از ما با برداشت شخصی خود این عناصر را لمس می کنیم، می فهمیم یا به تصویر می کشیم.
یونانیان باستان برین باور بودند که ترکیب این عناصر باهم موجودیت جدیدی را تشکیل می دهد، گویی زایش و‌ تولید و ساخت و ساز از چند بن‌مایه اصلی صورت گرفته است.
ابن سینا در قانون می گوید دو عنصر سنگین کالبد آدمی را تشکیل می دهد و دو‌عنصر سبکتر یعنی هوا و آتش روح آن را.
دراین نمایشگاه برداشت ازین عناصر شخصی‌تر شده و‌تصویر متفاوتی از هریک در یک سبک ولی با دو سیاق متفاوت رسم گردیده و عنصر پنجم به آن اضافه گشته است. عنصر پنجم برای ما دو نفر فضاست، فضا میتواند فواصل بین آدمها باشد یا بزرگ و ابدی مانند کهکشان، فضا همه را در بر میگیرد آنچنان که رحم مادر همانقدر به ما فرصت نفس کشیدن می دهد و یا در پهنه ای گنگ و بیکران رها می سازد.
رنگ ها بدون قاعده در هم آمیخته و سپس شکل داده شده تا هرکدام از این پنج عنصر ارتباطی حتی اندک با مخاطب برقرار کند و لحظه‌ای به دو شیوه متفاوت مارا به اصل خویش برگرداند.

( رها شرفی )

 

 

 

Skills

  • نقاشی دوئت
1