طبیعت با جان/ طبیعت بی جان

f30-1
f30-2
f30-3
f30-4
f30-5
f30-6
f30-7
f30-8
f30-9
f30-10
f30-11
f30-12
f30-13
f30-14
f30-15
f30-16
f30-17
f30-18
f30-19
f30-20
f30-21
f30-22

نمایشگاه انفرادی عکس، چیدمان، ویدئو

هنرمند: فاطمه زهتاب

اگزوتیسمِ وضع طبیعی(‌تر) بدن‌ها که در عهد ناصری ایرانیان فرنگ ‌رفته را نوید بهشت می‌داد امروز در فرم دیگری تداوم یافته‌است؛ هنوز رهایی و معمولی بودن بدن‌های غربی برای ما چشمگیر، غریب و ناآشناست. واکاوی عامل و سازو کار این اگزوتیسم بهانه نمایشگاه پیش‌رو است. پرسش این است: چه کسی از مشروط کردن بدن‌ها، از بی‌جان کردن آنها بهره می‌برد؟

( فاطمه زهتاب )

 

 

 

Skills

  • چیدمان
  • ویدئو
  • عکس
2