شرایط فلزی

f11-1
f11-2
f11-3
f11-4
f11-5
f11-6
f11-7
f11-8
f11-9
f11-10
f11-11
f11-12
f11-13
f11-14
f11-15
f11-16
f11-17
f11-18
f11-19
f11-20
f11-21
f11-22
f11-23
f11-24
f11-25
f11-26

نمایشگاه مجسمه و مجسمه های پوشیدنی

هنرمندان به ترتیب حروف الفبا:
مریم ابتکار - فریبا پاد - الهام جعفری - لادن جوهری - یکتا درویش - بهار دوانی - محمدرضا راستگو - نازنین رضایی - بهناز فاضلی - پریسا نویدی

معلق در شرايط...
شرايطى كه خود نيز دچار است به تعليقى نازمان و نامكان...
اين شرايط، دشوار يا آسان، خوشايند يا نا مطبوع، منفعل يا موثر...،
آيا اثرى از خود به جاى خواهد گذاشت كه هستى از آن متاثر شود؟
شرايط، فلز مذاب ماست، روان است و گريزان، منجمدش كرديم تا لحظه اى از درون متاثر خود را به نمايش گذاريم و قدرى انديشه كنيم.
در اين جهان منبسط شونده و در اين تغيير و دگرگونى روز افزون، لحظه اى سكوت، لحظه اى مكث و قدرى درنگ بر اين احوالات كه خود را در انجماد و سكونى فلزى به نمايش مى گذارند، دورمان خواهد كرد از اين سرعت روزافزون و مسرى زندگى.
فرم هاى ما نمايشى ست از مواجهه ما با شرايطى كه فلزى شدند.

 

 

 

Skills

  • مجسمه
  • مجسمه های پوشیدنی
0