سنگ، کاغذ، قیچی

1-50.35 monoprint on cardbord 2022
2-50.70 monoprint on cardbord 2022
3-70.50 monoprint on cardbord 2022
4-100.70 monoprint on cardbord 2022
5-100.70monoprint on cardbord 2023
6-100.80 mixed media on canvas 2023
7-100.80 mixed media on canvas 2023
8-100.80 mixed media on canvas 2023
9-100.80 mixed media on canvas 2023
10-100.80 mixed media on canvas 2023
11-100.80 mixed media on canvas 2023
12-100.80 mixed media on canvas 2023
13-100.150 mixed media on canvas

سنگ، کاغذ، قیچی

 

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: الناز عصری

برای من همیشه بازی سنگ کاغذ قیچی سمبلی از روحیات متضاد جامعه ی ایرانیست. روحیاتی نا هماهنگ که گاه سعی در وصله پینه کردن آن داریم.

تقریبا همین تضادهای درونی است که ما را در حسرت گذشته نگه می دارد. حسرتی که امید به پایان آن دارم.

 

 

 

 

 

Skills

  • نقاشی
5