سنتز

1 mixed media [43.23.21] 2024
2 mixed media [43.16.36] 2024
3 ceramic [32.21.20]2023
4 ceramic 142.109 cm 2022
5 ceramic[12.25.20] 2024
6 mixed media [37.27.30] 2023
7 ceramic [16.16.16] 2023
8 ceramic [17.17.34] 2023
9 ceramic [19.17.18] 2023
10 mixed media [40.54.25] 2022
11ceramic[56.20.20] 2022
12ceramic [19.28.14] 2024
13ceramic[19.23.23] 2022
14 mixed media [40.23.22] 2024
15ceramic [17.6.19] [21.21.10] 2023
16 mixed media [99.39.35] 2024
17. ceramic [35.31] 2024
18 ceramic [35.31] 2024
19 ceramic [35.31] 2024
20 ceramic[35.31] 2024
21 ceramic[35.31] 2024
22 ceramic[35.31] 2024
23 ceramic [35.31] 2024
24 ceramic [35.31] copy 2024
25 ceramic [35.31] 2024
26 ceramic 17.83.100 cm(2) 2022
26 ceramic 17.83.100 cm 2022
27 ceramic 200.125 cm 2023

سنتز

نمایشگاه انفرادی مجسمه

هنرمند: شهرزاد ولی زاده

در دیالکتیک بین تکثیر و تقلیل، اگر تکثیر را تز و تقلیل را آنتی تز بنامیم ، باید سنتز را فردیت معنا کنیم.

فردیت همان کلید گمشده وضعیت موجود است؛ شورشی در مقابل یکسان سازی آمال و ایده های بشری و راه حلی برای تصاحب هر آنچه به دست نیاورده یا از دست داده ایم.

Skills

  • نقاشی
5