سفرِ پیدایش

40.80-oil on canvas-2022 (2)
40.80-oil on canvas-2022
60.120.oil on canvas
70.120.oil on canvas.2022
80.120.oil on canvas.2022
90.120-oil on canvas-2022
120.200-oil on canvas-2021
150.130-oil on canvas-2021.jpg
150.150-oil on canvas-2021 (2)
150.150-oil on canvas-2021 (3)
150.150-oil on canvas-2021
160.120-oil on canvas-2021
160.400-oil on canvas-2022
200.160-oil on canvas-2021

سفرِ پیدایش

 

 

 

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: صفا امیرمقدم

حرکت ریشه تمام فرآیندهای بیولوژیکی است که طیف وسیعی از آلفا تا امگای سرنوشت حیات را در برمی‌گیرد. بسیاری از پدیده‌ها در جهان هستی در بنیاد خود متشکل از ذرات ریز و به‌ظاهر یکسانی هستند که یکنواخت و پیوسته در حرکتی بی‌پایان سیالند. سازی که از عالم کوانتوم تا جهان کهکشان ها و از دنیای اتم ها تا جهان اسپرم ها را در برمیگیرد .این سفر پیدایش ، بر تکرار در مقیاس بی‌نهایت، حرکت هماهنگ و پراکنده و انرژی پویایی ذاتی استوار است. بیان این حقایق بنیادین هستی درون‌مایه نقاشی‌های من هستند. عناصر شکلی در این آثار بازنمایی تصاویر واقع‌گرایانه سلولی است که تلاش دارند به مفاهیم علوم پایه اشاره نمایند.خرد ذره های پویایی که در ظاهر یکسان ولی ‌در حقیقت متفاوت و متنوع هستند و در نظم و بی نظمی به صورت منطقی یا تصادفی، به سوی ژرفایی موهوم در حرکتند.

 

 

 

 

Skills

  • نقاشی
3