سایه ی فراموشی

1-mix media on canvas & wood & mirror 150.120cm 2023
2-mix media on canvas & mirror 120.120cm 2023
3-mix media on canvas & mirror 120.120cm 2023
23-mix media on canvas & mirror 120.120 cm 2023
4-mix media on canvas & wood & mirror 120.100cm 2023
5-mix media on canvas & wood & mirror 100.120cm 2023
6-mix media on canvas & wood & mirror 120.120.25cm 20232 (2)
6-mix media on canvas & wood & mirror 120.120.25cm 20232
7-mix media on canvas & mirror 70.50cm 2023
8-mix media on canvas & mirror 50.50cm 2023
9-mix media on canvas & mirror 50.50cm 2023
10-mix media on canvas & mirror 50.50cm 2023
polyptych

سایه ی فراموشی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: عاطفه محمدپور

 

همه آنچه در گذشته هست را نمی توان به تصویر کشید، وجود آدمی با فراموشی و نیستی گره خورده، با خاطرات و خیالات دور همنشین است.

حافظه ام گاهی نمی تواند لحظه های دور نا پیوسته را به خاطر بیاورد...

می خواهد اما نمی تواند...

همچون سایه ای محو در دوردست

در پی این یادآوری ها نخست خود را در پس این آیینه ها به یاد می آورم، بنا بر قاعده هر تکه از آیینه تکه ی دیگر را برایم تداعی می‌کند.

این تکه ها ی کوچک هر کدام شان بخش مهمی از زندگی من هستند.

 

 

 

 

Skills

  • نقاشی
5