زنان با چشمان بسته

2..pencil on paper-70.50 cm 2018-
3.pencil on paper-.-70.50 cm 2018-
4.pencil on paper-70.50 cm 2018-
5-pencil on paper-70.50 cm 2018
6.pencil on paper-70.50 cm 2018-.
8.pencil on paper-70.50 cm 2018-
9-pencil on paper-70.50 cm 2018.
10.pencil on paper-70.50 cm 2018
12pencil on paper-70.50 cm 2018
13-pencil on paper-70.50 cm 2018
pencil on paper-70.50 cm 2018
pencil on paper-150.100 cm 2018
7.pencil on paper-70.50 cm 2018
11.pencil on paper--70.50 cm 2018
14-pencil on paper-70.50 cm 2018
15--pencil on paper-70.50 cm 2018
1.-..pencil on paper-70.50 cm 2018

زنان با چشمان بسته

نمایشگاه انفرادی طراحی

هنرمند: امیرحسین عالی

از نگاه اگزیستانسیالیست ها، تنهایی ذات وجودی همه انسان هاست؛ انسان تنها زاده می شود، زندگی را سپری می کند و با همین تجربه ی شناختی از دنیا می رود.
در مجموعه پیش رو، تلاش کردم فراموش شدگی و از خودبیگانگی انسان معاصر را از زاویه دید دودسته از زنان در تقابل با جامعه ی امروز به تصویر بکشم. که یا چشمان خود را بر جهان خارج بسته و به مدد عقل گرایی و اتکاء به داشته های ذهنی شان، به درون خود پناه برده اند و یا اصلا فاعلی شناسا و خردورز نیستند و شوربختانه این جبر اجتماع است که هویت آنان را تعریف می کند.
در حقیقت از تقابل سفید و سیاه، خطوط شکسته و مشوش و چشمانی باز و بسته برای نشان دادن مضمون تنهایی بهره برده ام.
(امیرحسین عالی)

Skills

  • نقاشی
3