رودِ جاری

Ali Sharifi-acrylic on canvas-120.150-2022
Atefeh Mohamad pour-mix media on handmade paper-30.40-2023
Atefeh Mohamad pour-mix media on handmade paper-30.40-2023
Azadeh Mirzayei-print on photo paper-40.60- 2010-ed 1. 5
Azadeh Mirzayie-print on photo paper-40.60- 2010-ed 1. 3
Elnaz Asri-acrylic on canvas-100.80-2023
Homa Tvakoli-Papier mache-130.50.30-2023
Mahshad Safavi-mix media on paper-29.21-2023
Mahshad Safavi-mix media on paper-29.21-2023
Mina Darijani-acrylic on canvas-80.110-2022
Mojdeh Atrak-Lino Print-24.31- 2023-ed 23
Mojdeh Atrak-Lino Print-27.36- 2023-ed 38
Mojdeh Atrak-pen drawing on silk-100.280-2020-2021
Molood Akafzadeh-mix media on canvas-46.34-2023
Molood Akafzadeh-mix media on canvas-46.34-2023
Shirin Azadi-artist book-25.25-2023
Shirin Azadi-mix media on card board- 25.25-2023
Shirin Azadi-mix media on card board-25.25-2023
Shirin Azadi-mix media on card board-25.25-2023
Sudabeh Vatan parast-print on photo paper-30.45- 2022-ed 1. 3
Suodabeh Vatanparast-print on photo paper-30.45- 2022-ed 1. 3
Vahideh Ghanbari-acrylic on canvas-35.42-2023
Vahideh Ghanbari-acrylic on canvas-35.42-2023

رودِ‌ جاری

نمایشگاه گروهی

هنرمندان:

شیرین آزادی، مژده اتراک، هما توکلی، مینا دریجانی، علی اکبر شریفی، مهشاد صفوی، مولود عکاف زاده، الناز عصری، وحیده قنبری، عاطفه محمدپور،

آزاده میرزایی، سودابه وطن پرست

اتفاقات تلخ و تجربه های سخت همیشه و در هر دوره ای وجود دارند، هر اتفاق فرصتیست برای بازیابی خویش، فرصتی برای تصمیمی جدید و شروعی دوباره.هنر به مثابه ی رودی جاری در طول تاریخ، حتا در سخت ترین روزهای جنگ و تاریکی جریان داشته است، در این روزگار تلخ نیز همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد و هیچ قدرتی یارای مقابله با آن را نخواهد داشت.

Skills

  • نقاشی
3