دیلیت

f3-1
f3-2
f3-3
f3-4
f3-5
f3-6
f3-7
f3-8
f3-9
f3-10
f3-11
f3-12
f3-13
f3-14

نمایشگاه عکس - ویدئو - چیدمان

هنرمند: یکتا درویش

به نظر من ما آدمها هميشه احساس ميكنيم كه ديگران آن طور كه بايد ما را نمى بينند و وجوهى در درون ما نهفته است كه در ظاهرمان مشخص نيست و همين ديده نشدن باعث حس تنهايى در ما مى شود.
سلفى گرفتن يكى از ابزارهايى است كه با آن سعى مى كنيم احساسات مختلفى كه در درون خود داريم را بيرون بكشيم و به بيننده بگوييم كه مرا اينطور ببين.
در خـيلى مـواقـع به درون خود روى نمـى آوريم كه خود را بشــناسيم بلـكه مى خـواهيم خـودى كه دوسـت داريم را به ديگران تحميل كنيم و بگوييم كه من اينگونه ام و اين فرصت را از ديگران ميگيريم كه بدون پيش زمينه به شناخت ما بپردازند و تلقى و برداشت شخصى داشته باشند.
با اين پروژه قصـد دارم نشان دهم واقعيت چقدر با برداشت شخصــى آدمها از خودشـان فاصـله دارد يا نه برعكس همخوانى دارد بدون اينكه خودم قضاوتى داشته باشم.

( يكتا درويش )

 

 

 

Skills

  • عکس
  • چیدمان
  • ویدئو
0