دو نقطه میان هیچ

No 1 120.100cm mixed media on canvas 2023
No 2 mixed media on canvas 200.180 cm 2023
No 3 120.100cm mixed media on canvas 2023
No 4 200.200cm mixedmedia on canvas 2023
No 5 42.29 cm mixed media on canvas 2023
No 6 42.29cm mixed media on canvas 2023
No 7 42.29cm mixded media on canvas 2023
No 8 42.29cm mixed media on canvas 2023
No 9 42.29cm mixed media on canvas 2023
No 10 42.29 cm mixed media on canvas 2023
No 11 42.29cm mixedmedia on canvas 2023
No12 42.20cm mixedmedia on canvas 2023

دونقطه میان هیچ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: شیرین آزادی

رویاهایم  در خاک و خاکستر دفن شده اند. در این خاکستر قدم می زنم و صدای شکسته شدن استخون ها از ورای سکوت غم بار و دلهره آور این ناکجا آباد به یادم می اندازد که در هر تکه از آن زندگی هرچند ناپایدار جاری بوده است.

غباری آسمان را احاطه کرده و در انتهایش نوری سوسو می زند. نوری که در پس آن حسی از رهایی را به ارمغان می آورد، این رهایی لیک تلخ به دست آید.

 

 

 

Skills

  • نقاشی
5