دنیای موازی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

دنیای موازی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: مهشاد صفوی

این مجموعه سفر درونی من است در راه شناخت خود وجهان پیرامونم ، حال اینکه سعی میکنم این شناخت رادر دنیای تخیلاتم دنبال کنم.

حقیقت شاید نظم ظاهری اشیاء نباشد ، بلکه دگرگونی است که در تخیلات یا خواب و رویا بر ما ظاهر می شود.

Skills

  • نقاشی
3