دروپ

2-Mix media on cardboard-70.50-2022
1-Mix media on cardboard-70.50-2022
000-Mix media on cardboard-100.70-2022
00-Mix media on cardboard-100.70-2022
0-Mix media on cardboard-100.70-2022
12-pencil on cardboard- 40.30-2022
11-pencil on cardboard- 40.30-2022
10-pencil on cardboard- 40.30-2022
9-pencil on cardboard- 40.30-2022
8-pencil on cardboard- 40.30-2022
7-Mix media on cardboard-70.50-2022
5-Mix media on cardboard-70.50-2022
3-Mix media on cardboard-70.50-2022
13-pencil on cardboard- 40.30-2022
14-pencil on cardboard- 40.30-2022
15-pencil on cardboard- 40.30-2022
16-pencil on cardboard- 40.30-2022

زنان با چشمان بسته

نمایشگاه انفرادی طراحی

هنرمند: لیلا گازُر

در طبیعت همه مخلوقات پیوسته در حال رشد و زوال هستند و حسرت پایدار ماندن تنها حس حقیقی طبیعت است. بیدارشدن و زایش در دانه ها (دروپ)یکی از عجیب ترین نشانه های خلقت است.

فقدان حس زمان به شکل متداول آن و غوطه ور شدن در میان پیچ و تابهای درون دانه ها(دروپ) رکن اصلی تصاویری ست که با حس زنانه ام تلفیق شده است .با سیر در دل فضای وجودی این تصاویر، با اسرار تاریک و عجایب خلقت روبرو می شویم و نظم نوینی در ذهن ما پدیدار می گردد.

لیلا گازُر

Skills

  • نقاشی
3