جستار

f13-1
f13-2
f13-3
f13-4
f13-5
f13-6
f13-7
f13-8
f13-9
f13-10
f13-11
f13-12
f13-13
f13-14
f13-15
f13-16
f13-17
f13-18
f13-19
f13-20
f13-21
f13-22

نمایشگاه گروهی نقاشی

کیوریتور: حمید زارع

هنرمندان به ترتیب حروف الفبا:
مصطفی ترابی - نجمه جعفری زادگان - حمید زارع - شیوا زمانفر - رعنا شایان - حدیثه شایگان - میلاد شریفی زاد - الناز صباغپور - عالیه عابدینی - سعیده مرتضوی - افسانه مظفرنژاد - هما همایونی

وضعیت در ضرورت گزینش است. انسان برمی گزیند، در میان آزادی ای ناشی از محدودیت. نشانه ها را در می یابد و خود را به آنها می سپرد. در سایه ی این نشانه ها شکل می پذیرد و چه بسا در آن متوقف می شود. گاهی در برابرشان تخریب می شود و بر اثر آنها فرو می ریزد. گاه راه گمشده خویش را می جوید و با آنها و بازگویی آنها در دچار شدن آنها و از دست دادن آنها به خویشتن نزدیک و از خویش دور می شود. در همه حال او را از گزینش ها جدایی و انفکاک نیست. او برمی گزیند و در مقابل تجربه ای را ناکام گذاشته. گزینه ای مسکوت و دور در ژرفنای ناخودآگاهی انباشته از سردرگمی ها و معماها. او چیزی را از دست می دهد اما هرگز آن را به تمامی از دست نداده. از دست رفته ها در هیبت نشانه ها باز می گردند، در سایه ی جستاری بی پایان...

( حمید زارع )

 

 

 

Skills

  • نقاشی
1