جان جهان

f17-1
f17-2
f17-3
f17-4
f17-5
f17-6
f17-7
f17-8
f17-9
f17-10
f17-11
f17-12
f17-13
f17-14
f17-15
f17-16
f17-17
f17-18
f17-19
f17-20
f17-21

نمایشگاه انفرادی نقاشی

هنرمند: فرشاد شهرت

گرچه این راه، همانطور که نشان داده ام، بسیار سخت است ولی می توان آن را پیدا کرد. این راه در حقیقت باید سخت باشد، چون به ندرت کشف شده است، زیرا اگر رستگاری آسان به چنگ می آمد و بی زحمت و مشقت کشف می شد چگونه لازم می آمد که همه آن را نادیده بگیرند؟ اما، هر چیز شریف و عزیز همانطور که نادر است به سختی نیز به دست می آید.

( اقتباس از اسپینوزا )

 

 

 

Skills

  • نقاشی
0