ایگو

1-mixed media in the box-29.68cm- 2021
2-mixed media in the box-29.53cm- 2021
3-mixed media in the box-35.38cm-2020
4.mixed media in the box-44.33cm-2019
5.mixed media in the box-34.34cm-2018
6.mixed media in the box-34.34cm-2022
7.mixed media in the box-32.32cm-2019
8.mixed media in the box-35.39cm-2020
9.mixed media in the box-38.39cm-2020
10.mixed media in the box-39.35cm-2021
11.mixed media in the box -33.33cm-2019
12.mixed media in the box-33.33cm-2019
13.mixed media in the box-26.23cm-2019
14.mixed media in the box-33.33cm-2019
15.mixed media in the box-23.14cm-2020
16.mixed media in the box-23.14cm-2020
17.mixed media in the box-23.14cm-2020
18.mixed media in the box-23.14cm-2020
19.mixed media in the box-23.14cm-2020
20.mixed media in the box-23.14cm-2020
21.mixed medi in the box- 44.32cm- 2021
22.mixed media-76.32cm-2023

ایگو

 

نمایشگاه انفرادی مجسمه

هنرمند: فینا عبدی

انسان : جانداری از رسته ی پستانداران با ده انگشت کارساز، که روی دو پا راه می‌رود و به سبب داشتن مغز پیشرفته قادر به تکلم و تفکر است(فرهنگ لغت عمید)

موّلِد وعمیقاً مصرف گرا!

از مغز بهره  می گیرد تا تجهیزاتی برای اهدافش تولید کند نقشه هایی برای اهداف از پیش تعیین شده بکشد.

قلمرو تعیین می کند

می سازد

جنگ راه می اندازد

ویران میکند

وقلمرو هیچ جانداری را به رسمیت نمی شناسد. مگر قلمرویی که حدود آن را خود مشخص نماید و تحت حفاظت خود داشته باشد تا برایشان تعیین تکلیف کند و برای بقایشان طرح و برنامه بریزد، زیستشان را کنترل تا مبادا کثرت شان بقای انسان را به خطر اندازد.

انسان :پستانداری دو پا، دارای قدرت تحلیل، سخنگو و میرنده. بسیار خلاق، متفکر و مجهز به فلسفه و به ظاهر متمدن.

او حاکم بر زمین است.

 

 

 

 

 

Skills

  • نقاشی
5