اندرونی

f31-1
f31-2
f31-3
f31-4
f31-5
f31-6
f31-7
f31-8
f31-9
f31-10
f31-11
f31-12
f31-13
f31-14
f31-15
f31-16
f31-17
f31-18
f31-19
f31-20
f31-21
f31-22
f31-23
f31-24

نمایشگاه انفرادی مجسمه، نقاشی، چیدمان

هنرمند: سارا کشمیری

خود پنهانی انسان، نقاب‌های مختلفی که او به فراخور حال بر چهره می‌زند و انکار و تظاهری که ماحصل آن است همواره ذهنم را به خود مشغول می‌کند. رو در رو شدن با چهره پنهانم،  بیش از هر چیز می‌ترساندم‌. راه فرار از این ترس فرو رفتن بیشتردر خود است.
هراسم را از خود بیرون می‌کشم و خوب در آن می‌نگرم. او را که شناختم بال رهایی باز می‌کنم.
این مجموعه کوششم برای دیدار خود پنهان، خود مخفی‌ در اندرونی ام را نشان می‌دهد.

( سارا کشمیری )

 

 

 

Skills

  • مجسمه
  • نقاشی
  • چیدمان
0