فاطمه ژاله

پروژه‌ها و نمایشگاه‌ها
5
1402 , فاطمه ژاله

سرزمین تروماهای پلاستیکی

هنرمند: فاطمه ژاله
13 بهمن تا 27 بهمن 1402

3
1395 , فاطمه ژاله

سوئیتِ ۷۸۵

هنرمند: فاطمه ژاله