شیرین آزادی

پروژه‌ها و نمایشگاه‌ها
5
1402 , شیرین آزادی

دو نقطه میان هیچ

هنرمند: شیرین آزادی
1 دی تا 15 دی 1402

2
1400 , شیرین آزادی

نهادِ زیستن

هنرمند: شیرین آزادی
12 تا 22 آذر 1400